DVUS
Hem Om oss Medlems info Länkar Kontakt

Bli medlem

Kontakt

DVUS STADGAR 2001-04-27

Målsättning

§1

DVUS - Föreningen för Dermatologi och Venereologi Undersköterskor i Sverige är en frivillig sammanslutning

av medlemmar som är verksamma inom samma specialitet och har samma yrkesfunktion. Föreningen är en

intresseförening och ska vara riksomfattande. Föreningen ska vara politiskt och fackligt obunden. Föreningen

ska arbeta för och främja sina medlemmars gemensamma intressen genom

- att främja utbildning och kompetensutveckling

- att främja kunskaps och erfarenhetsutbyte

- att öka yrkeskårens status och stärka yrkesrollen

Verksamhetsområde

§2

Föreningens verksamhetsområde omfattar dermatologisk och venereologisk vård.

Organisation

§3

Föreningen utövar sin verksamhet genom

- årsmötet

- styrelsen

- utbildning

Rätt till medlemskap

§4

Medlem i föreningen kan undersköterskor bli som arbetar inom föreningens specialiteter eller har samma

yrkesfunktion.

Ansökan om medlemskap

§5

Ansökan om medlemskap lämnas till föreningen styrelse, som har att fatta beslut om medlemskap.

Medlemsavgift

§6

Medlemsavgiften fastställs av föreningens årsmöte. Medlemskapet är giltigt ett år. Medlem som inte betalat

medlemsavgiften före årets slut, utesluts ur föreningen av styrelsen.

Årsmöte och övriga möten

§7

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, som ska hållas senast den 30 juni på dag, tid och ort som

styrelsen bestämmer. Övriga möten ska hållas på dag, tid och ort som styrelsen bestämmer.

§8

Årsmötet är beslutsmässigt om kallelse därtill har utgått minst 30 dagar före mötet.

§9

Årsmötet behandlar och beslutar i följande frågor:

1. årsmötets sammankallande i enlighet med stadgarna

2. val av mötespresidium att leda mötets förhandlingar

3. val av två personer att justera mötesprotokoll

4. val av rösträknare, 3 st

5. fastställande av dagordning

6. verksamhetsberättelse, ekonomirapport och revisionsberättelse

7. ansvarsfrihet för styrelsen

8. styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget

9. motioner

10. medlemsavgiftens storlek

11. val av föreningens ordförande och övriga ledamöter

12. val av två revisorer och en revisorsuppleant

13. beslut om valberedningens storlek och val av valberedning att bereda nästa årsmötes val

14. delegering till styrelsen att efter förslag från medlemmarna, utse ersättare för dem som har valts av årsmötet

men under mandattiden har lämnat sin post, revisorerna och valberedningen undantagna

010427 Bilaga 1

Motioner

§10

Föreningens medlemmar kan lämna motion till årsmötet. Motionen ska vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar

före årsmötet. Styrelsen har att med sitt yttrande framlägga motionen för årsmötet

Beslut

§11

På årsmötet och övriga möten har varje närvarande medlem en röst samt yttranderätt och förslagsrätt. I beslutet

om ansvarsfrihet för styrelsen får inte någon medlem av styrelsen, vare sig ledamot eller suppleant, delta.

Röstning sker öppet, men i val slutet, om någon begär det.

Utfaller röstetalet lika, avgör lotten valet.

Styrelsen

§12

Styrelsen har sitt säte i Västerås och den består av, förutom ordföranden, fyra ledamöter. Styrelsens mandattid är

två år. Ordföranden och halva styrelsen väljs det ena året och halva styrelsen det andra.

Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassaförvaltare och vice ordförande. Styrelsen ska sammanträda minst två

gånger om året. Styrelsen är beslutsmässig då dess medlemmar har blivit kallade och minst hälften av styrelsens

samtliga ledamöter är ense om beslutet.

Styrelsens uppgifter

§13

Det åligger styrelsen att

1. verka i enlighet med föreningens målsättning

2. förbereda alla ärenden till årsmöte och övriga möten

3. ansvara för föreningens ekonomi

Firmateckning

§14

Styrelsen utser de personer som ska teckna firman för Föreningen för Dermatologi och Venereologi

Undersköterskor i Sverige, DVUS.

Revision

§15

Mom 1. På årsmötet väljs två revisorer och en revisorsuppleant. Suppleanten inträder vid förfall för ordinarie

revisorer.

Mom 2. Revisorerna ska med självständighet och objektivitet omsorgsfullt granska föreningens verksamhet

jämte räkenskaper och styrelsens förvaltning. Därvid ska iakttas att fattade beslut inte strider mot föreningens

stadgar eller mot årsmötesbeslut. Revisorerna ska iaktta god revisorssed.

Mom 3. Föreningens räkenskapsår ska vara från 1 januari till 31 december och ska senast den

31 januari överlämnas till revisorerna. Revisorerna återställer räkenskaperna och lämnar in revisionsberättelse

senast den 15 februari.

Mom 4. Revisorerna har rätt att med yttrande- och förslagsrätt närvara vid föreningens årsmöte.

Stadgar

§16

Föreningens stadgar beslutas av årsmötet med 2/3 majoritet.

Upplösning

§17

Beslut om upplösning av föreningen fattas av årsmötet med 2/3 majoritet. Samtidigt ska beslut fattas om hur

tillgångar och skulder ska fördelas.

Styrelsen infomerar

Årsmöte 2019

 

Anmälan till mötet >>

Nyheter

Fotodynamisk behandling (PDT)

Praktiska riktlinjer vid Metvix - PDT (2017) >>

Resultar från enkäten
”Behandling med PDT i Sverige" >>

Arbetsblad Journalblad PDT >>

Länkar

www.ssdv.se

www.pdf.nu

Skriv in det du vill söka efter här